Náboženství

Přirozenou součástí výchovy křesťana ve víře je také výuka náboženství. Není to jen určitá povinnost či místní zvyk, ale znamení touhy po hlubším poznávání Boha a růstu ve víře. Jako se dítě postupně snaží osvojit si základy českého jazyka či matematiky pro život, tak je tomu také v oblasti víry a náboženství.

Křesťanští rodiče mají možnost naplnit svůj slib, který Bohu při křtu svých dětí před Církví dali, „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte proto svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí dejte, prosím, přednost vyučování náboženství.

Náboženský život v sobě zahrnuje každodenní modlitbu, nedělní mši svatou a život podle Božích přikázání. Zde je nezastupitelná spolupráce rodičů při náboženské výchově jejich dětí s knězem. Proto pokud máte zájem, aby Vaše dítě nebylo pouze vyučováno, ale také vedeno ke svátostnému životu, je nutná Vaše pomoc v tom, že budete své dítě povzbuzovat svým příkladem k modlitbě, účasti na nedělní mši sv. a svátostném životě a také svým zájmem o to, co se děti v náboženství učí.

Rodina je povolána k tomu, aby se setkávala k denní modlitbě, četbě Božího slova a ke slavení Eucharistie, a tak rostla v lásce.“ (papež František: Amoris lætitia 29)

V rámci výuky náboženství je také příprava na přijetí svátosti Eucharistie a smíření zpravidla ve 3. třídě.

Přihláška ke stažení