Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

15. 12.

3. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Irenu Řehovou a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za dar zdraví

Š

10:00

Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 60 let života, dar zdraví a těžce nemocnou sestřenici

Pondělí

16. 12.

 

Š

17:00

Za + Ericha Kuchaře, rodiče a příbuzní, na jistý úmysl a za živé rodiny

Úterý

17. 12.

 

 

 

 

Středa

18. 12.

 

Š

17:00

Za + pana faráře Alberta Dudka a rodiče

Čtvrtek

19. 12.

 

A

7:30

 

Pátek

20. 12.

 

Š

17:00

Za + Emila Plačka, 2 bratry a rodiče

Sobota

21. 12.

 

Š

7:30

Za farníky

Neděle

22. 12.

4. NEDĚLE ADVENTNÍ

A

7:30

Za + Emila Buchtu, + manželku a + rodiče z obou stran

Š

8:30

Za živou a + rodinu

Š

10:00

Za + rodiče z obou stran, příbuzenstvo, živé rodiny a duše v očistci

 • Sbírka na TV Noe: 12. 611,- Kč (Šilheřovice 9. 071,- Kč a Antošovice 3. 540,- Kč) – díky za štědrost; dnes měsíční sbírka na potřeby farnosti
 • Zapisování úmyslů mší sv. na 1. pololetí r. 2020 – možno nechat zapsat v sakristii či na faře
 • Roráty – každou adventní sobotu ráno pro děti, mládež i dospělé
 • Ministrantská schůzka – dnes 15. 12. v 17 hod. v kostele
 • Předvánoční návštěva nemocných – dopoledne čtvrtek Antošovice a pátek Šilheřovice
 • Zpovědní den – v neděli 22. 12. od 14 do 17 hod. s cizím zpovědníkem; prosím využijte tuto možnost, přes svátky se zpovídat nebude
 • Stavění betlémů a vánoční výzdoba – 22. 12. v 17 hod.; prosím o účast mládeže, ministrantů a dětí; pitný režim k zahřátí a něco malého k zakousnutí zajištěno
 • Betlémské světlo – k dispozici bude příští neděli
 • Vánoční pořad bohoslužeb – na nástěnce a webových stránkách farnosti
 • Diecézní časopis OKNO – prosím o závazné objednání pro r. 2020 v sakristii, cena 120,-Kč
 • Pastýřský list
 • Drazí bratři a sestry,

  k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože na našem území působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

  Například: zakladatel komunity Královny míru v Medžugorje františkán Tomislav Vlašić, který později odešel do Itálie, kde vystoupil z řádu a byl převeden do laického stavu, založil spolu s jednou členkou tohoto společenství Stefanií Caterinou 20. května 2018 novou církev s názvem Církev Ježíše Krista celého vesmíru. „Toto učení je blud a rafinované zlo, jež nepochází od Boha. Bylo tam tolik dobrého, tolik modliteb a vše vypadalo svatě a nevinně. Nebylo lehké se tohoto učení vzdát. Poznala jsem, že je založeno na výjimečnosti, důležitosti, mimořádnosti, falešné mystice, vědění a poznávání Boha neobyčejným způsobem, a to vede k pýše,“ vyznala jedna bývalá členka, která děkuje Bohu za milost a sílu se z tohoto učení vymanit. Toto společenství má i své neplatně svěcené kněze, kteří neplatně slouží mši svatou a působí také u nás.

  Totéž platí o Byzantském katolickém patriarchátu, který vznikl 5. dubna 2011. Biskupové patriarchátu jsou bývalí katoličtí kněží, kteří byli exkomunikovaní z katolické církve. Jejich biskupské svěcení zpochybnila Kongregace pro nauku víry a oni sami zatím nepředložili hodnověrné doklady o svém svěcení. Prvním patriarchou se stal Eliáš Antonín Dohnal pocházející z olomoucké arcidiecéze, který byl za nedovolené biskupské svěcení a za schizma exkomunikován. Sídlo patriarchátu je na Ukrajině, ale nedaleko Olomouce mají svůj klášter, v němž podle oznámení na svých webových stránkách na své synodě dne 14. října 2019 prohlásili papeže Františka za heretika a zvolili nového papeže.

  Problematické je také Kněžské bratrstvo svatého Pia X. Papež František sice 4. dubna 2017 umožnil katolickým biskupům udělovat licence pro věřící, kteří se účastní pastoračních aktivit bratrstva, ale bratrstvo je v České republice od prosince 2017 samostatnou registrovanou církví na Ministerstvu kultury ČR a zatím nenavázalo žádné vztahy s Českou biskupskou konferencí. Proto u nás zatím biskupové žádné licence nemohou udělovat. Něco jiného je Kněžské bratrstvo sv. Petra, které také slaví mši svatou takzvaně „postaru“ a v latině, ale je v jednotě s vedením katolické církve, a proto se katolíci mohou účastnit i jejich bohoslužeb.

  Nikoho nesoudím, ale považuji za svou povinnost věřící upozornit na situace, kdy ztrácejí jednotu s církví, a tím také možnost hodně přijímat svátosti. Modlím se za obrácení a kající návrat do církve těch, kteří zbloudili, a o modlitbu na tento úmysl prosím také vás všechny.

  arcibiskup Jan Graubner a biskup František Václav Lobkowicz