Ohlášky

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI

Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

Neděle

19. 1.

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + rodinu Čurajovou a + příbuzné

Š

8:30

Za farníky

Š

10:00

Za + Josefa Čecháčka, Rozu Čecháčkovou a + synovce

Pondělí

20. 1.

 

Š

17:00

Za + Miloslava Zbožínka a příbuzenstvo

Úterý

21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

 

 

 

Středa

22. 1.

 

Š

17:00

Za nedožitých 80 let Gertrudy Lampartové, živou a + rodinu

Čtvrtek

23. 1.

 

A

7:30

 

Pátek

24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. Církve

Š

17:00

Na poděkování za 60 let společného života

Sobota

25. 1.

Svátek Obrácení svatého apoštola Pavla

Š

7:30

Za + Andělu Gatnarovou, manžela a celou rodinu

Neděle

26. 1.

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

A

7:30

Za + Kláru Palochovou, + manžela, + 2 syny a + rodiče Mrázkové

Š

8:30

Na poděkování za dar života

Š

10:00

Za + Bohumíra 

  • Sbírka: 6. 015,- Kč (Šilheřovice 4. 815,- Kč a Antošovice 1. 200,- Kč) + osobní dary 2 000,- Kč – díky za štědrost; dnes pravidelná měsíční sbírka na potřeby farnosti
  • Týden modliteb za jednotu křesťanů – od 18. do 25. 1. 2020; pamatujme při bohoslužbách i v osobních modlitbách
  • Ministrantská schůzka – dnes 19. 1. v 17 hod. na faře
  • Příprava dětí na 1. svaté přijímání – příští neděli 26. 1. v 17 hod. v kostele
  • Chlapské setkání – příští neděli 26. 1. v 18:30 hod. na faře
  • Farní ples – 7. 2. od 19 hod. v sále Kulturního domu v Šilheřovicích; cena vstupenek 200,- Kč, možnost zakoupit v sakristii nebo reservovat u p. Thomase; věcné dary do tomboly je možné přinést do sakristie nebo na faru (každý den od 18 hod.) – informace na plakátu
  • Diecézní časopis OKNO – pro předplatitele připraven k odběru
  • Výzva diecézního biskupa k podání přihlášek do kněžského semináře:
  • Milé sestry a bratři,obracím se na Vás jako každoročně vtuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání vdiecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání. Obracím se na vás, rodiny mé diecéze. Už váš příklad, život modlitby a oběti, vaše láska kcírkvi i úcta kduchovnímu povolání, může být prvním voláním, které se dotkne srdce některého zvašich dětí. Spoléhám navaši bdělost nad jejich životní cestou i duchovním životem, navašivelkorysost otevřenou kPánovu voláník službě. A vás všechny, bratřia sestry, vybízím kustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte vtomto úmyslu i své bolesti a oběti.A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se vsoučasnosti na kněžství připravují.Obracím se nyní na vás, mladí muži. Pán provází váš život svou přítomností a svou milostí. Vidí vaši životní cestu. A jakokdysi apoštoly, i dnes volá mnohé do služby vcírkvi. Zkoumejte svá srdce, zda do něj Pán nevložil touhu po duchovním povolání, zda se neozývásjemností, ale i sjistou neodbytností.Sodvahou rozvažujte, zda služba Božímu lidu, hlásáníBožíhoslovaa starost o spásudušíse nerodí jako naplnění vašeho životního poslání. Vím, není to někdy jednoduché rozpoznat. Ale jestliže vás Pán volá, budete šťastni, jen když mu odevzdáte své ano. Je krásné být dělníkem na Pánově vinici.Pokud máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďtetřebai za svým biskupem.Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se ktakovému kroku rozhodnout,chci informovato možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2020. Chceme vás ujistit spolu sbiskupem Martinem svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou,sjakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.