První sv. přijímání

 TERMÍNY PŘÍPRAVY

příprava bude probíhat v novém školním roce

 

MODLITBA ZA DĚTI,

KTERÉ POPRVÉ PŘISTOUPÍ K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ

Dobrý Bože, prosím Tě za všechny děti naší farnosti, které stojí před důležitým krokem ve svém životě. Provázej je svým požehnáním na jejich cestě, ve všech nadějích a očekáváních, vždyť všechno závisí na Tvé pomoci. Chraň je od zlého a veď je po správných cestách. Zachovej je ve své lásce a ve společenství Církve.

Žehnej jejich rodičům, aby jim v každodenním životě byli opravdovými svědky živé víry, a tak přispívali k jejímu dozrávání jako pevného a přátelského vztahu k živému Bohu.

 

Otče náš… Zdrávas Maria…