Svátosti

SVÁTOSTI

Svátosti obecně

Svátosti se týkají všech úseků a všech důležitých okamžiků života člověka. (KKC 1210) Dalo by se říci, že jsou tenkou červenou nití, která se vine životem člověka od kolébky až ke smrtelnému loži. Svátosti si můžeme také představit jako nutnou pohonnou látku pro plynulou jízdu životem.

Svátost je křesťanský obřad, který prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkuje neviditelnou Boží milost spásy. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelné Boží milosti, která ustanovil Ježíš Kristus a která působí skrze Ducha Svatého na člověka ve společenství Církve, jimiž se uděluje a rozmnožuje život Božího dítěte.

Svátosti jsou setkáním s Ježíšem Kristem – křest nás spojuje s Kristem; biřmování nám uděluje Jeho Ducha; Eucharistie nás s Kristem sjednocuje; ve zpovědi se s Ježíšem usmiřujeme a On nám odpouští; svátostí nemocných nás Ježíš posiluje, uzdravuje a utěšuje; v manželství nám Kristus přislibuje svou lásku pro pevnost naší lásky; skrze kněžství se viditelně projevuje Ježíšovo věčné kněžství.

KŘEST

A) Dítě

Pokud máte zájem pokřtít své dítě v naší farnosti, je dobré domlouvat křtiny nejméně 2 měsíce před zamýšleným termínem. O křest dítěte žádají rodiče dítěte, kdy alespoň jeden z nich je pokřtěn v Římskokatolické církvi. Je důležité uvědomit si následující náležitosti:

 • rodiče jsou ochotni zavázat se nejen ke křestnímu obřadu, ale také k následné křesťanské výchově dítěte ve víře
 • rodiče jsou ochotni absolvovat 3 setkání s knězem nad tématem křtu a výchovy ve víře
 • rodiče žijí podle křesťanských zásad a mají uzavřené platné (církevní) manželství, nebo o to aspoň usilují
 • rodičem vybraný kmotr (kmotra) je pokřtěný katolický křesťan, biřmovaný, praktikující svou víru a ochotný pomáhat rodičům v nábožensko-mravní výchově dítěte
 • rodiče žijí na území farnosti Šilheřovice (jinak je nutné mít písemný souhlas vlastního faráře)

Křest je zpravidla udělován při nedělní mši svaté uprostřed farního společenství. Na jiném termínu z vážného důvodu je nutné předem se domluvit.

B) Dospělý

Křest dospělého člověka je možný tehdy, pokud ve svém životě uvěřil v Ježíše Krista jako svého Zachránce, poznal víru Církve a chce žít ve společenství katolické církve.

Příprava na křest dospělého člověka většinou probíhá v dvouletém cyklu a svátost křtu se obvykle přijímá na velikonoční vigilii. Je vhodné, aby člověk hledající Boha a kráčející malými kroky po cestě víry doprovázel křesťan, který sám víru žije a může se tak stát pomocí a oporou pro žadatele křtu.

Pro více informací kontaktujte, prosím, faráře.

MANŽELSTVÍ

Svatba není jen krásnou památkou ve fotoalbu nebo kusem papíru založeného v dokumentech. V kostele uzavírají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich trvalému svazku požehnal, provázel a naplňoval svou milosrdnou láskou. Skrze tuto svátost Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal páru v letech společného života. K dobrému manželskému životu je nutná nejen Boží přítomnost a požehnání, ale také co nejlepší seznámení a pochopení Božího záměru s manželstvím.

Pro platné uzavření manželství v kostele, které má platnost i před státem, je nutné:

- jeden ze snoubenců je pokřtěný katolický křesťan

- snoubenci jsou svobodní, popř. nejsou vázáni platným civilním sňatkem

- absolvovat přípravu ke sňatku – celkem 7 setkání: s knězem a přednášky v rámci společných setkání snoubenců zde

- předem se domluvit na termínu sňatku – cca 6 měsíců předem

- vyřídit úřední záležitosti – po domluvě s knězem

 

Pouze civilní sňatek?

Někdy se stává, že manželství bylo uzavřeno pouze na úřadě nebo před státním úředníkem a po letech některý z partnerů zatouží po hlubší povaze sňatku, po Božím požehnání a Jeho přítomnosti. Stvrdit svůj manželský slib učiněný pouze civilně je možné před Bohem i po letech.

Pro více informací, prosím, kontaktujte faráře.

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných není svátostí před smrtí nemocného či starého člověka, ale tuto svátost může přijmout každý člověk, kterého sužuje vážná či dlouhodobá nemoc a stáří nebo který se má podrobit vážnému operativnímu zákroku. Nemocnému přináší tato svátost posilu především duchovní, ale také tělesnou úlevu a posiluje nemocného ve velké důvěře v Boží pomoc při nesení kříže nemoci a utrpení. Tak jako se o tělo stará lékař, o duševní pomoc se stará sám Ježíš prostřednictvím této svátosti.

Svátost pomazání nemocných se uděluje na požádání kdykoli a kdekoli. Návštěvu nemocného je možné domluvit telefonicky s knězem. Prosím, neodkládejte udělení této svátosti vašim blízkým. Kněz rád navštíví se slovem útěchy a povzbuzení každého nemocného. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

Duchovní péči v nemocnicíchOstravěPorubě a Vítkovicích zajišťují nemocniční kaplani P. ThLic. Václav Tomiczek (tel. 733 741 700) a v OstravěFifejdy P. Mgr. Marek Žukowski (tel. 731 689 571). Duchovní péči v nemocnicíchOpavě (Slezská nemocnice i Psychiatrická nemocnice) zajišťují nemocniční kaplani P. Mgr. Marek Večerek (tel. 733 307 117) a řeholní sestra Mgr. Cecilie Heneberková (tel.: 731 704 497). Návštěva je nabízena těm pacientům, kteří touží po duchovním rozhovoru, naslouchání, modlitbě či udělení svátostí.

 EUCHARISTIE

Eucharistiesvaté přijímání či Nejsvětější svátost oltářní – je velkým darem Boha pro člověka, je středem života člověka a jeho největším posvěcením. Je svátostí, v níž Ježíš Kristus z lásky přebývá v člověku. Eucharistie je památkou Ježíšovy poslední večeře a Jeho obětí na kříži. Eucharistická slavnost má charakter hostiny – Ježíš se v ní pod způsobou chleba a vína dává za pokrm a nápoj na cestě do věčného království. Eucharistie je svátostí lásky, kdy každý z nás přijímá pokrm, jenž nás sytí a ještě těsněji spojuje s Ježíšem a mezi sebou navzájem.

Tajemství Eucharistie je jedním z největších tajemství víry člověka. Při mši svaté proměněný chléb a víno jsou reálné Tělo a Krev Ježíše Krista. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Kristem; je to vrcholný způsob spojení s Ježíšem zde na zemi.

Jako je nutný chléb a voda pro život člověka, tak je nutná Eucharistie pro (duchovní) život křesťana. Proto se doporučuje často přistupovat k Eucharistii.

Podmínky k přijetí Eucharistie:

 • křest
 • život v milosti posvěcující – nemít žádný objektivně těžký hřích
 • víra v Eucharistického Krista
 • nemít žádný církevní trest
 • žít podle víry – u manželů: mít platný církevní sňatek
 • eucharistický půst – 1 hodinu před přijetím nic nejíst a nepít (vyjma léků a vody)

První svaté přijímání:

K 1. svatému přijímání mohou přistoupit děti, které absolvují výuku náboženství v 1. až 3. tříde, jsou pokřtěny a společně s rodiči se zúčastní přípravy ke svátostem.

Pro dospělé je možnost přípravy zahrnuta v setkávání katechumenů v rámci přípravy dospělých ke křtu.

Nemocní

Pro nemocné je svátost Eucharistie jednou z největších posil a útěch v nesení bolesti a utrpení nemoci. Ježíš nechce nechávat nemocné samotné v tomto okamžiku života, který sám prožil, a proto se velmi doporučuje přinášet Eucharistii nemocným.

V naší farnosti pravidelně navštěvujeme nemocné na čtvrtek před 1. pátkem v Antošovicích a na 1. pátek v měsíci v Šilheřovicích, kdy je nabízeno nejen přijetí Eucharistie, ale také svátosti smíření či pomazání nemocných. Za zprostředkování kontaktu s Vašimi nemocnými budeme vděčni.

V jakýchkoli otázkách ohledně přijímání Eucharistie, prosím, kontaktuje kněze ve farnosti.

 

BIŘMOVÁNÍ

Čím více křesťan vrůstá do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zkouškách. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen soukromou záležitostí. Víra roste, upevňuje se a šíří se ve společenství věřících. Zároveň je křesťan vybízen k hlásání a příkladu svého života podle přijaté víry. Může se stát, že síla víry slábne, že víra pokulhává, že život ve víře je neradostný, rutinní, přítěží…

Pro nový elán ve víře, pro Boží přítomnost v životě z víry, pro neohroženost ve vydávání svědectví o víře je nabízena svátost biřmování. V této svátosti Bůh dává člověku vědomí, že není v nejtěžších zkouškách života sám a bez pomoci. Umocňuje se a prohlubuje svátost křtu. Uvádí člověka hlouběji do tajemství křesťanského života. Křesťan dospívá ve své víře a stává se za svou víru plně zodpovědným.

Svátost biřmování je v naší farnosti udělována zpravidla co 5 let, čemuž předchází nezbytná příprava v průběhu školního roku. Svátost se uděluje všem pokřtěným, kteří dovršili 15 let života.

Pro více informací, prosím, kontaktujte kněze ve farnosti.

 ZPOVĚĎ

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Smíření s Bohem a lidmi přináší člověku do nitra Boží pokoj.

Nebyli jste u svátosti smíření – zpovědi už mnoho let a nevíte jak na to, nebo máte strach a stydíte se? Nebojte se přijít – kněz vám rád pomůže, abyste přijali tuto svátost k osobnímu duchovnímu prospěchu.

Příležitost přijmout tuto svátost je možné vždy ½ hodiny přede mší svatou; na první pátek od 17:00 hod.; na požádání kdykoliv. Před velkými svátky – Vánoce a Velikonoce – se zpovídá dle aktuálního rozpisu.

 POHŘEB

Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

Veškeré náležitosti spojené s pohřbem je důležité domluvit s pohřební službou (např. Breuer), která posléze kontaktuje farní úřad a společně domluví termín pohřbu. Průběh pohřbu je pak nutné osobně domluvit na setkání s knězem na faře.